سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شوراي برنامه ريزي و تاليف کتب درس ديني (دوره متوسطه) 
عضویت 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
شوراي برنامه ريزي و تاليف کتب درس ديني ( دوره راهنمايي) 
عضویت 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کميته علمي اولين کنفرانس کشوري آموزش ديني و قرآن 
عضویت 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامي 
عضو هيئت تحريريه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي (وزارت آموزش و پرورش) 
کارشناس گروه ديني 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مسئول دفتر برنامه ريزي آموزش  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع)  
معاون گروه دروس عمومي و معارف اسلامي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
کارشناس مسئول گروه ديني دفتر برنامه‌ريزي و تاليف کتب درسي  
1384/07/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
اصول عقايد 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
منطق  
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
تفسير  
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
علوم انساني اسلامي 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامي 
تدریس 
مدرسه عالي نواب (مشهد) 
مدرس 
 
 
کارگاه آموزشي مغالطات